Onze thema's

Sociale grondrechten
voor iedereen

Tijdens de beleidsperiode 2021-2025 werkt SAAMO Limburg aan 4 thema’s:
betere buurten, betere dienstverlening, beter onderwijs en beter wonen.

Buurten & steden

(Veer)kracht

Samen met buurtbewoners pakken we de moeilijkheden die ze ervaren aan. Onderwijs, wonen, werk … zijn hefbomen voor een beter leven. Samen met huisvestingsmaatschappijen, gemeentelijke diensten, hulp- en dienstverleners helpen we kwetsbare buurtbewoners om deze grondrechten te realiseren.

Samenleven in diversiteit

We willen dat mensen zich thuis en betrokken voelen in hun buurt. We versterken sociale netwerken in buurten. Het verenigingsleven geven we een duwtje in de rug.

In dialoog met lokaal bestuur

Knelpunten signaleren we aan het beleid. We reiken samen met bewoners oplossingen aan voor een betere buurt.

 

 Themafilm Buurten & steden

Onze projecten

Sociale bescherming

Drempels verlagen

Niet iedereen weet waar hij terecht kan met hulpvragen of durft de stap naar hulp te zetten. Voor veel kwetsbare mensen is de drempel naar hulp- en dienstverlening bijzonder hoog. Daarom brengen we de drempels in kaart. Ook reiken we ideeën aan om deze te verlagen of weg te werken.

Proactieve dienstverlening

Mensen moeten hun rechten kunnen realiseren. Samen met lokale besturen, hulp- en dienstverleners zetten we in op een betere sociale bescherming. We ondersteunen hen om een proactieve dienstverlening uit te bouwen. Daarbij zetten ze zelf de eerste stap naar mensen die in armoede leven of hulpbehoevend zijn.

Armoedeverenigingen

We brengen mensen in armoede samen en versterken hen. In basiswerkingen en armoedeverenigingen organiseren vrijwilligers en opbouwwerkers ontmoetingsmomenten, activiteiten en vormingen. Gezamenlijke knelpunten signaleren we aan het beleid. Samen met kwetsbare mensen reiken we vervolgens oplossingen aan om armoede duurzaam te bestrijden.

 

 Themafilm Armoedeverenigingen

 Themafilm Trefpunt Armoede

Onze projecten

Onderwijs

Onderwijsopbouwwerk bevordert gelijke onderwijskansen en vergroot de leerkansen van kinderen in een kwetsbare thuis- of armoedesituatie.

Ouderbetrokkenheid

Via opvoedingsondersteunende activiteiten versterken we ouders zodat ze hun rol als ouder beter kunnen opnemen: thuis en op school. We stimuleren ouderbetrokkenheid: de verbondenheid tussen ouders en school.

Leerkrachtenteam

We ondersteunen scholen en leerkrachtenteams. We leren hen om oog te hebben voor de meest kwetsbare kinderen. Samen verbeteren we de communicatie tussen school, leerkrachten en kwetsbare ouders. We creëren ruimte voor participatie en inspraak.

Brede school

Ook na de schooluren stimuleren we kinderen om hun krachten en talenten te ontdekken en ontplooien. Met een brede school organiseren we vrijetijdsactiviteiten vlak na de schooluren in en rond de school.

Lokaal onderwijsbeleid

Onderwijs is een zaak van iedereen. We creëren een sterk netwerk van partners rondom de school.

 

 Themafilm Onderwijs

Onze projecten

Wonen

Woonadvies op maat

Mensen wachten jarenlang op een sociale woning. Op de private huurmarkt zijn er weinig betaalbare, kwalitatieve woningen. Met duidelijke informatie helpen we mensen in een kwetsbare woonsituatie zoeken naar een degelijke woning die past binnen hun budget.

Alternatieve woonvormen

We zoeken naar goede praktijken en politiek draagvlak om wonen toegankelijker te maken. We schuiven (kleinschalige) alternatieve woonvormen naar voor. Een dynamisch woonbeleid dat meer gericht is op kwetsbare huurders, daar ijveren we voor.

Diensten voor daklozen

We gaan de strijd aan tegen dak- en thuisloosheid en bouwen een dienstenaanbod uit voor mensen die op straat leven. Samen zoeken we naar oplossingen om hun leefsituatie te verbeteren.

 

 Themafilm Wonen

Onze projecten