Cookie en privacybeleid

Deze website is eigendom van

SAAMOLimburg vzw

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Marktplein 9/21, 3550 Heusden-Zolder
Telefoon: 011 22 21 96
E-mail: info@saamolimburg.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0431005840

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SAAMOLimburg vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

SAAMOLimburg vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

SAAMOLimburg vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SAAMOLimburg vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

SAAMOLimburg vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

SAAMOLimburg vzw verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

Privacyverklaring

SAAMOLimburg vzw, 29/08/2018

I. Algemeen

SAAMOLimburg vzw hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Wij zien het als organisatie voor samenlevingsopbouw als onze taak om mensen te wapenen tegen de risico’s van misbruik van persoonsgegevens. Zelf het goede voorbeeld geven door zorgzaam om te springen met persoonsgegevens, moet dan ook voor een organisatie als Samenlevingsopbouw een evidentie zijn.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

SAAMOLimburg vzw wil zich in alle gevallen houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

• wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• wij om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

• wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• wij op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze deelnemers, personeel, leveranciers, vrijwilligers en alle derden waar onze organisatie mee communiceert.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

SAAMOLimburg vzw
Marktplein 9 bus 21 – 3550 Heusden-Zolder
Contactpersoon: Claudia Mellebeek, algemeen directeur
claudia.mellebeek@saamolimburg.be – 011/22 21 96

II. Aard, doel en legaliteit van de verwerking van persoonsgegevens
SAAMOLimburg vzw registreert persoonsgegevens:

• van haar gewone leden voor het bijhouden van het ledenregister van de VZW en om hen op de hoogte te kunnen houden van de interne werking en activiteiten (wettelijke verplichting).
• van doelgroep, partners en oplossingsactoren in functie van de organisatie van activiteiten, o.a. voor het opsporen, samenbrengen en het versterken van deze groepen om werk te kunnen maken van collectieve oplossingen voor ervaren problemen (gerechtvaardigd belang).
• van leveranciers, opdrachtgevers en van organisaties die financieel bijdragen aan de werking, in functie van boekhoudkundige administratie (wettelijke verplichting / uitvoering overeenkomst).
• van lezers van ons informatieblad en van leden, gebruikers, medewerkers van partnerorganisaties, enz… die door ons aangeschreven of gemaild worden i.v.m. nieuwsberichten, publicaties en evenementen (ondubbelzinnige toestemming waar het gaat over privé-contactgegevens / gerechtvaardigd belang waar het gaat over werk-contactgegevens).
• van haar werknemers en vrijwilligers om haar wettelijke en contractuele verplichtingen in het kader van hun samenwerking te kunnen naleven (wettelijke verplichting / uitvoering overeenkomst).

We verzamelen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn en gebruiken ze ook alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken zijn: identificatie- en contactgegevens (leden, lezers, partners, oplossingsactoren, vrijwilligers), daarnaast soms ook rekeningnummer (leveranciers, vrijwilligers) en verder ook rijksregisternummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, en CV(sollicitanten) alsook de gevolgde vorming, het functioneren, evaluaties (medewerkers).

In het kader van activiteiten is het bovendien ook mogelijk dat we gebruik maken van beeld- en geluidsmateriaal, meningen, ervaringen, talenten, interesses, en andere (eventueel gevoelige) persoonsgegevens van deelnemers. In dat geval vragen wij steeds (schriftelijk) toestemming hiervoor en heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

III. Derde partijen aan wie gegevens worden doorgegeven
Persoonsgegevens worden enkel aan derde partijen verstrekt indien dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

• het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..)
• het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
• het verzekeren van personeel en vrijwilligers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij in de overeenkomst met hen de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met subsidiërende overheden en partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren. Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Wij kunnen daarnaast persoonsgegevens delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft (bijv. doorverwijzing naar een externe dienst of organisatie). Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij in een levensbedreigende situatie of als dit wettelijk verplicht is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

IV. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door één van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen identificatiegegevens en privé-contactgegevens van de ouders worden verwerkt (voor ouderlijke toestemming).

V. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
SAAMOLimburg vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

Specificering per categorie:

• persoonsgegevens van leden: 7 jaar
• persoonsgegevens van doelgroep, partners en oplossingsactoren die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: tot 1 jaar na afronding van de activiteit of het project.
• persoonsgegevens van leveranciers, opdrachtgevers en van organisaties die financieel bijdragen aan de werking: tot 7 jaar na de laatste verrichting.
• persoonsgegevens van lezers van ons informatieblad en van personen die door ons aangeschreven of gemaild worden i.v.m. publicaties, evenementen of nieuwsberichten : tot maximaal 1 maand nadat de persoon heeft aangegeven het infoblad of de info niet langer meer te willen ontvangen.
• persoonsgegevens van werknemers en vrijwilligers: tot 7 jaar na stopzetting van de samenwerking.
• Persoonsgegevens van sollicitanten:

– 6 maanden na het afsluiten van de sollicitatieprocedure.
– bij aanleg van een werfreserve: tot het einde van de vooraf gecommuniceerde termijn.

VI. Beheer en beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Het gaat o.a. over volgende maatregelen:

• Alle personen die namens SAAMOLimburg vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
• Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
• Persoonsgegevens worden opgeslagen in de SharePoint van de organisatie. De toegang is beveiligd met een persoonlijk wachtwoord (= voor iedere medewerker anders).
• Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig.
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van je persoonsgegevens te garanderen.
• Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

VII. Je rechten omtrent je gegevens
– Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
– Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
– Je hebt het recht om vergeten te worden, en de persoonsgegevens te laten wissen die we van jou ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.
– Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
– Je kunt bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
– je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Mocht je vragen hebben of een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je om hierover rechtstreeks met ons contact op te nemen:

SAAMOLimburg vzw

Marktplein 9 bus 21 – 3550 Heusden-Zolder

Contactpersoon: Claudia Mellebeek, algemeen directeur

claudia.mellebeek@saamolimburg.be – 011/22 21 96

Of via:

www.saamolimburg.be/klachten

Je hebt ook altijd de wettelijke mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

VIII. Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Het privacybeleid van SAAMOLimburg vzw dat neergeschreven staat in deze privacyverklaring kan te allen tijde geraadpleegd worden op de website van de organisatie. In iedere communicatie van de organisatie ivm privacyrechten wordt naar deze tekst op de website verwezen. SAAMOLimburg vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de homepage van onze website.

SAAMOLimburg vzw hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, SAAMOLimburg vzw, Marktplein 9/21, 3550 Heusden-Zolder respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, om u te informeren, om uw acties bekend te maken.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.