Vlaanderen verlengt subsidie aan SAAMOLimburg tot 2025

Krachten bundelen, mensen verbinden

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) voorziet tot 2025 jaarlijks 1,9 miljoen euro voor de werking van SAAMOLimburg. “Fantastisch nieuws om te starten”, lacht kersvers AD Claudia Mellebeek. “Via andere kanalen zorgen we zelf voor evenveel middelen zodat onze 61 personeelsleden zich kunnen blijven inzetten voor maatschappelijk kwetsbare Limburgers.”

 

“We streven daarbij naar een rechtvaardigere samenleving voor iedereen”, zegt Claudia. “We zetten in op vier thema’s, het grondrecht op sociale bescherming, onderwijs, wonen en het inzetten op krachtigere buurten en steden. Op die manier reiken we aan de zeventien lokale besturen waarmee we vandaag samenwerken handvaten aan zodat ze binnen deze domeinen zelf aan de slag kunnen. Want enkel een volgehouden aanpak kan leiden tot de verdere uitbouw van de basisvoorzieningen.”

 

© Sven Dillen

 

Ongelijk

“We moeten er alleszins voor zorgen dat er structurele beleidsveranderingen komen om uitsluiting en achterstelling van sommige groepen te voorkomen”, zeggen Claudia Mellebeek en SAAMOvoorzitter Ivo Clerix. “Kinderarmoede en digitalisering blijven in de scholen immers voor ongelijke startposities zorgen, iets wat veel jongeren hun hele schoolloopbaan blijven meesleuren. Ook taalachterstand en de kloof tussen de thuiscultuur en de schoolcultuur dragen daartoe bij. Daarom zetten we erg in op ouderbetrokkenheid in scholen zodat de ouders een meer ondersteunende rol opnemen in de schoolloopbaan van hun kinderen.”

 

Kwaliteitsverbetering

Het grondrecht op wonen blijkt nog het moeilijkst, volgens Mellebeek en Clerix. “Er zijn enorme wachtlijsten voor sociale woningen waardoor kwetsbare mensen aangewezen zijn op de dure private woonmarkt, waar de woonkwaliteit in dat segment erg aan de wensen overlaat”, zeggen ze. “Daarom mikken we op kwaliteitsverbetering, zoals met een project rond energiescans dat in Pelt met Stebo loopt. We streven ook naar aanbodverruiming en een betere regelgeving voor huurprijsberekening of het statuut van samenwonenden in sociale huisvesting. En we zetten ook in op krachtige buurten en steden. Onze opbouwwerkers scheppen een sfeer waarin mensen zich thuis voelen en zetten daarbij erg in op het vormgeven van de publieke ruimte in woonbuurten, afgestemd op de noden van de bewoners die we proberen te betrekken in het onderhoud ervan.”

 

© Sven Dillen

 

Moed

De twee willen nog meer lokale besturen bereiken. “Als een probleem in de kiem wordt aangepakt, ebt het sneller weg. Dat vraagt moed van die lokale besturen omdat ze dan geconfronteerd worden met de problematiek. Daar ligt nog een berg werk maar onze job, als RIMO, bestaat erin de krachten bij verschillende partners te bundelen om zo mensen te verbinden. Een geweldige uitdaging.”

 

Bron: Het Belang van Limburg, Dirk Jacobs.