Focus op Wonen

Een betaalbare en kwaliteitsvolle woning vinden wordt steeds moeilijker, zeker voor mensen met een laag inkomen. SAAMO Limburg ging samen met Limburgse armoedeverenigingen op zoek naar oplossingen waarmee het lokaal bestuur aan de slag kan gaan. We formuleerden aanbevelingen om de strijd tegen armoede aan te gaan. Het lokaal bestuur heeft immers heel wat tools in handen om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen mogelijk te maken.

 

Bouw sociale woningen zodat wachtlijsten weggewerkt worden

Elk lokaal bestuur moet voldoende sociale woningen realiseren op hun grondgebied en kreeg daarvoor een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd van Vlaanderen. Beschouw dit bindend sociaal objectief niet als maximum maar als minimum om de toegang tot betaalbaar en kwaliteitsvol wonen te vergroten.

Vergroot daarnaast het aanbod ingehuurde woningen (het voormalige SVK-model) en werk aan positieve beeldvorming over sociaal wonen

 

 

Zorg ervoor dat iedereen die recht heeft op een huurpremie deze ook daadwerkelijk krijgt

Gezinnen met een laag inkomen die minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijks huurpremie. Bijna de helft van de huurders die aanspraak maken op een huurpremie neemt deze om verschillende redenen niet op. Via een verwerkersovereenkomst met Wonen in Vlaanderen kan een gemeente mensen proactief helpen om de non-take-up van de huurpremie te verlagen.

Voor meer informatie:
Opvolgen rechthebbenden huurpremie: verwerkersovereenkomst | Vlaanderen.be

 

 

Voer het conformiteitsattest in, zorg voor kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt

Met een conformiteitsattest tonen verhuurders aan dat een woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. Voer als lokaal bestuur de verplichting van een conformiteitsattest in via een gemeentelijke reglement zodat er enkel kwaliteitsvolle woningen verhuurd worden.

Voor meer informatie:
https://www.vlaanderen.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen

 

 

Ga aan de slag met Housing-First en pak dakloosheid aan

Housing First streeft op een innovatieve manier naar sociale integratie van de meest kwetsbare daklozen. Een woning als eerste stap om daarna onderliggende problematieken aan te pakken. Housing First toont aan dat daklozen in staat zijn om rechtstreeks van de straat in een woning in te trekken dankzij intensieve en multidisciplinaire begeleiding op maat van hun behoeften.

Voor meer informatie:
http://www.housingfirstbelgium.be

 

 

Gebuik het model ‘wonen met kansen’ om leegstand te bestrijden

Leegstand is een doorn in het oog voor mensen die zoeken naar een betaalbare woning. Het SAAMO-project Wonen met Kansen is een model waarin mensen met een acute woonnood tijdelijk en op een sociaal verantwoorde manier gehuisvest worden in sociale woningen die leegstaan in afwachting van sloop of renovatie. Het uitgangspunt van dit model is: wie een dak boven het hoofd heeft, kan beter openstaan voor nieuwe kansen.

Voor meer informatie:
https://www.saamo.be/tool/wonen-met-kansen

 

 

Voorkom uithuiszettingen

Langdurige huurachterstal kan ertoe leiden dat de huurder de woning verplicht moet verlaten. Om uithuiszetting te vermijden is er het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen. Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het OCMW om huurder en verhuurder te ondersteunen bij huurachterstal. Dankzij het Fonds en de begeleiding van het OCMW kunnen huurder en verhuurder de huurachterstal wegwerken en uithuiszetting vermijden.

Werk daarnaast proactief samen met justitie waarbij de vrederechter het OCMW preventief op de hoogte brengt wanneer een vordering tot uithuiszetting bij de rechtbank wordt ingediend. Het OCMW kan contact opnemen met de huurder om een uithuiszetting te vermijden.

Voor meer informatie:
https://www.vlaanderen.be/fonds-ter-bestrijding-van-de-uithuiszettingen

 

 

Informeer burgers over wonen en energie in een sociaal woonloket

Een sociaal woonloket in een stad of gemeente is een netwerkorganisatie waar alle inwoners terecht kunnen met alle woonvragen. Het woonloket past het progressief universalisme toe en is zeer toegankelijk en laagdrempelig. Inwoners moeten met diverse vragen bij het woonloket terecht kunnen: technische vraagstukken, vragen over ruimtelijke ordening, hulp bij zowel renovatieaanvragen, energievragen als sociale vragen, hulp bij vragen over sociale huisvesting en de huurpremie …

 

 

 

Gebruik het lokaal woonoverleg om een lokaal sociaal woonbeleid te voeren

Bij de invulling van de regisseursrol voor het lokaal woonbeleid neemt het lokaal woonoverleg een centrale plaats in. Een lokaal woonoverleg kan heel wat betekenen voor het sociaal lokaal beleid waarin verder gekeken wordt dan ruimtelijke ordening. Heel wat aspecten kunnen op het lokaal woonoverleg ter sprake komen: sociale huisvesting, de wachtlijsten, doelgroepenplannen, een visie op dak- en thuisloosheid, een beleid rond noodwoningen, discriminatie op de private huurmarkt, …

 

 

Ga de strijd aan tegen discriminatie, voer praktijktesten in en ga in dialoog met immo-sector

We weten uit onderzoek dat discriminatie op de huurmarkt nog steeds een prangend probleem is. Er wordt gediscrimineerd op basis van herkomst, geaardheid, inkomen en handicap. Kandidaat-huurders worden bijvoorbeeld geweigerd omdat ze steun krijgen van het OCMW of omdat ze van vreemde origine zijn. Een verhuurder laat zich soms leiden door vooroordelen of stereotypes, al dan niet uit negatieve ervaringen met een vorige huurder. Een kandidaat-huurder op basis daarvan weigeren is echter nooit te rechtvaardigen.

Voor meer informatie:
https://www.vlaanderen.be/publicaties/discriminatie-op-de-huurmarkt
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/praktijktesten